B&B De Vlierbeek

Privacybeleid NL

PRIVACYVERKLARING

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij waar nodig jouw persoonlijke gegevens. Deze worden door ons verwerkt voor de doeleinden waarvoor we je gegevens nodig hebben. Omdat wij net zoals jij belang hechten aan deze gegevens, doen wij er dan ook alles aan om ze veilig te bewaren en je op de hoogte te houden waarvoor we jouw gegevens wensen te gebruiken.

Wij vragen dat je deze Privacyverklaring aandachtig leest. Deze bevat namelijk essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van je persoonsgegevens verklaar je uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, ook met de verwerking zelf.

Indien je hierover vragen hebt of indien er iets niet duidelijk is, neem dan gerust contact op met Eva De Maeyer: bnb@devlierbeek.be.

BEDRIJFSGEGEVENS

De Vlierbeek

Heirstraat 61

9112 Sinaai

België

Bij de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) of General Data Protection Regulation (“GDPR”) sinds haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE VAN JOU?

Persoonlijke identificatiegegevens: Naam, voornaam, telefoon, e-mailadres.

Wij wijzen je erop dat je de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die je ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien je gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij je ons dit zo snel mogelijk te melden. Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens mee te delen, maar je begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten, zoals het boeken van een overnachting, onmogelijk wordt wanneer je niet instemt met de verzameling en verwerking ervan.

WAAROM VERZAMELEN WE DEZE PERSOONSGEGEVENS VAN JOU?

Rechtsgrond: Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Op deze manier kunnen wij contact opnemen met bezoekers van de website die interesse hebben getoond in het boeken van een overnachting via de formulieren die beschikbaar zijn.

GOOGLE ANALYTICS EN SOCIALE MEDIA

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie, inclusief het adres van je computer (IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wij gebruiken sociale media plugins van onder andere Facebook, Instagram en Twitter om content te delen en onze bezoekers te laten inloggen. Deze plugins kunnen cookies plaatsen en gegevens verzamelen zoals je IP-adres en welke pagina je hebt bezocht. Voor meer informatie over hoe deze sociale mediaplatforms jouw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij naar hun respectieve privacyverklaringen.

HOE LANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang het nodig is om aan de doeleinden van onze verwerkingen te voldoen, tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn is vereist of toegelaten.

HOE ZORGEN WIJ VOOR DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?

Wij nemen de veiligheid van je persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom maken wij gebruik van diverse technische en organisatorische maatregelen om zo jouw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonlijke gegevens die je met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en steeds beveiligd zijn met wachtwoorden.

WAT ZIJN DE RECHTEN WAAROP JE JE KAN BEROEPEN?

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) delen wij je mee dat je over de volgende rechten beschikt:

– Recht op toegang en inzage: je hebt het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over jou hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
– Recht op rectificatie: je hebt het recht om rectificatie (verbetering) van je onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
– Recht op gegevenswissing of beperking: je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens: je hebt het recht de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Je hebt het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
– Recht van bezwaar: je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven.
– Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschik je over het recht deze toestemming in te trekken.

Je kan voormelde rechten uitoefenen door je te wenden tot bnb@devlierbeek.be. De contactpersoon hiervoor is Eva De Maeyer.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met je persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien je toch van oordeel bent dat je rechten geschonden zouden zijn en je binnen onze onderneming voor je bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het je vrij een klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

Je kan je bijkomend richten tot een rechtbank wanneer je meent dat je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens.

DOORGIFTE AAN DERDEN

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, etc.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van je persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen je persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om je voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen.

Wij zullen je persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met je voorafgaande toestemming.

HEB JE KLACHTEN?

Indien er klachten zijn of indien je het gevoel hebt dat jouw rechten geschonden worden, kan je hiervoor steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Laatste update: 28/06/2024

CONTACTGEGEVENS

De Vlierbeek

Heirstraat 61

9112 Sinaai

België